Återfallsprevention

Solkulle Ridterapi & Samtal

-för framsteg och förändring

Återfallsprevention

Återfallsprevention är en form av kognitiv beteendeterapi (KBT) och bygger på social inlärningsteori och kognitiv psykologi. En viktig person för metodens framväxt är den amerikanske forskaren och beteendeterapeuten Alan Marlatt. I studier med alkoholberoende personer fann han ett antal vanliga typer av triggers (utlösande faktorer) för återfall, bland annat negativa känslomässiga tillstånd som exempelvis nedstämdhet eller ångest, konflikter med andra personer och ett socialt tryck att dricka. Med dessa faktorer som utgångspunkt ses återfall i missbruk som en process. Den startar med tankar och känslor kring alkohol i vissa situationer och leder fram till att personen inte klarar av att hålla fast vid sitt mål. Målet sätts av individen och det kan vara antingen ett kontrollerat drickande eller helnykterhet.

 

Metoden syftar till att ge yttre (beteendeinriktade) och inre (kognitiva) färdigheter att påverka såväl återfalls- som nykterhetsprocessen, och därmed möjligheter att undvika återfall. De yttre färdigheterna handlar bland annat om att kunna tacka nej till alkohol på ett effektivt sätt. De inre färdigheterna handlar om att deltagarna tillägnar sig ökad förmåga att känna igen, undvika och hantera risksituationer för återfall. På senare år har även tekniker från ”tredje vågens KBT”, såsom att hantera sug med acceptans och medveten närvaro, börjat användas i återfallspreventiva kurser. Andra inslag som tillkommit på senare år handlar om hur man ska hitta ett stödjande umgänge och nätverk, och om att ha en balanserad livsstil. En kurs i återfallsprevention omfattar följande grundmoment:

 

Kartläggning av risksituationer: tankar, känslor och beteenden som utlöser känslor av sug efter alkohol.

Sug och färdigheter att hantera sug.

Kartläggning av positiva och negativa konsekvenser av såväl drickandet som av nykterheten.

Olösta problem som riskfaktor för återfall. Problemlösning.

Att tacka nej till alkohol.

Tidiga varningssignaler och riskabla beslut.

När livet överraskar – nödplaner för oväntade och omtumlande händelser.

Summering och utvärdering.

Hemuppgifter i form av triggernacka (almanacka där man antecknar triggers, datum, plats, tid, ens eget beteende) och alkonacka ingår mellan sessionerna. Modellinlärning används, där kursledaren visar hur man kan använda sig av olika färdigheter. En annan central komponent är beteendeträning genom rollspel.

 

Omfattning och intensitet

Återfallsprevention ges vanligen en gång per vecka under åtta veckor. Varje träff är två timmar lång. Insatsen ges i kursformat och företrädesvis i grupper med tio–tolv deltagare, men kan även ges individuellt. Det framhålls som en fördel att vara två kursledare.

 

Återfallsprevention för behandling av missbruk och beroende ingår i Socialstyrelsens preliminära riktlinjer för missbruks- och beroendevård.

Copyright © All Rights Reserved